POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NUŠTAR

 

''Službeni vjesnik '' Vukovarsko- srijemske županije 12/2009. od 31. srpnja 2009.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 25. Statuta Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko srijemske županije br. 12/01., 15/01., 9/02., 6/05., 5/06. i 11/08.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 2. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donosi

 

 

P O S L O V N I K

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NUŠTAR

 

 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 1. Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Nuštar.

 

 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

 1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
 2. Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do itvrđenja dobno najstarijeg vijećnika, predsjeda sazivač.
 3. Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.
 4. Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino''.

 

Članak 3.

 1. Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.
 2. Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

''Prisežem da ću prava i obveze vijećnika vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Nuštar i Republike Hrvatske, da ću se u obnašanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.'' Vijećnici pritom ustaju i izgovaraju: “ Prisežem”.

 1. Vijećnici potpisuju prisegu vlastoručno.
 2. Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

 

Članak 4.

 1. U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
 2. Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.
 3. Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat.
 4. Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
 5. Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnom povjerenstvu na način propisan odredbama Statuta Općine Nuštar.

 

Članak 5.

 1. Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 6.

 1. Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Nuštar.
 2. Prava i obveze iz stavka 1. ovog članka traju do prestanka mandata vijećnika.

 

Članak 7.

 1. Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
 2. Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

 

Članak 8.

 1. Vijećnik može podnijeti prijedlog i pokrenuti razmatranje iz djelokruga nadležnosti Općinskog vijeća, usmeno i pismeno, na sjednicama i izvan njih.
 2. Na zahtjev vijećnika podnositelja, odnosno pokretača, prijedlozi i razmatranja iz stavka 1. ovog članka u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća uvrštavaju se u dnevni red kao posebne točke, a najduže u roku od 30 dana od dana podnošenja.
 3. Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
 4. Vijeća nacionalnih manjina osnovanih na području Općine Nuštar imaju pravo:
  1. predlagati odluke kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine odnosno mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina,
  2. isticati kandidature za dužnosti u tijelima Općine Nuštar koje imenuje Općinsko vijeće o čemu će biti pismeno obaviješteni od strane predsjednika Općinskog vijeća najmanje 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se vrši imenovanje.
 5. Nadležno upravno tijelo ili radno tijelo koje će raspravljati o prijedlogu Odluke koja sadrži pitanja koja se tiču položaja nacionalnih manjina dužno je o tome obavijestiti Vijeća nacionalnih manjina osnovanih na području Općine Nuštar i to najmanje 5 dana prije održavanja radnog tijela.

 

 

Članak 9.

 1. Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati međustranačko vijeće.
 2. Vijeće iz stavka 1. ovog članka osniva se radi unapređenja rada i međusobne suradnje, razmjene mišljenja i zajedničkih stavova.
 3. Prilikom osnivanja, svojim pravilima rada međustranačko vijeće uređuje ustrojstvo, djelovanje, prava i obveze članova.
 4. Predsjednik Općinskog vijeća brine da se međustranačkom vijeću osigura prostorne i druge tehničke uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

Članak 10.

 1. Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih vijećnika.
 2. Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
 3. Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.
 4. Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 11.

 1. Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika čiji izbor se vrši na konstituirajućoj sjednici.
 2. Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
 3. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

 

Članak 12.

 1. Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
 2. Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
 3. Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
 4. Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
 5. Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.
 6. Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

 

Članak 13.

 1. Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Nuštar i ovim Poslovnikom.

 

Članak 14.

 1. Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

 

 

Članak 15.

 1. Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

 

           

V. RADNA TIJELA

Članak 16.

 1. Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine Nuštar su:

1. Mandatno povjerenstvo,

2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja,

3. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

 1. Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.
 2. Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja,  uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
 3. O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

 

Članak 17.

 1. Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
 2. Mandatno povjerenstvo  bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća  iz redova vijećnika.

 

Članak 18.

 1. Povjerenstvo za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana.
 2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.

 

Članak 19.

 1. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, čine predsjednik i dva člana.
 2. Predsjednik Povjerenstva se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba.

 

Članak 20.

 1. Odbor za financije i proračun nadzire financijsko poslovanje Općine Nuštar, sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Općine Nuštar i daje mišljenje na proračun i godišnji obračun Općinskom vijeću prije njihova donošenja, nadzire izvršavanje općinskog proračuna, njegovih prihoda i rashoda.
 2. Odbor čine predsjednik i dva člana.

 

Članak 21.

 1. Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.
 2. O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća i objavom na web stranici Općine Nuštar.
 3. U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.
 4. Radna tijela rade, odlučuju i donose odluke na način arda i odlučivanja Općinskog vijeća.
 5. Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i Općinsko vijeće.
 6.  Radnim tijelima Općinskog vijeća tehničku i stručnu pomoć u radu osigurava pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

 

Članak 22.

 1. Predsjednik radnog tijela rukovodi radom radnog tijela, utvrđuje dnevni red, potpisuje akt i sl.
 2. U slučaju odsutnosti ili nemogućnosti djelovanja, predsjednika radnog tijela zamjenjue član kojeg imenuje radno tijelo.
 3. Predsjednik radnog tijela obvezan je sazivati sjednice i održavati sastanke na zahtjev Općinskog vijeća, njegova predsjednika ili članova radnog tijela.

 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 23.

 1. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
 2. Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika/zamjenika Općine Nuštar obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nuštar, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Nuštar”.
 3. Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno općinskog načelnika i zamjenika, a općinski načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.

 

Članak 24.

 1. Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
 2. Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

 

Članak 25.

 1. Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.
 2. Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

 

Članak 26.

 1. O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju općinski načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.  

 

Članak 27.

 1. Način i postupak pokretanja  razrješenja općinskog načelnika propisan je Statutom općine Nuštar.

 

 

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 28.

 1. Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.

 

Članak 29.

 1. Na izvornike odluka i drugih  akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
 2. Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta,  koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
 3. Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  pismohrani Općine.

 

Članak 30.

 1. Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- srijemske županije i na službenim web stranicama Općine.
 2. O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

 

Članak 31.

 1. Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

 

Članak 32.

 1. Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
 2. Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.
 3. Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

 

Članak 33.

 1. Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
 2. Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
 3. Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
 4. Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
 5. Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

 

Članak 34.

 1. Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
 2. Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

 

Članak 35.

 1. Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
 2. Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog  stavkom 1. ovog članka.

 

Članak 36.

 1. Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
 2. Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
 3. Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
 4. Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 31. ovog Poslovnika.

 

Članak 37.

 1. Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.
 2. Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
 3. Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

 

Članak 38.

 1.  Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
 2.  Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

 

Članak 39.

 1.  O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
 2.  Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

 

Članak 40.

 1.  Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
  • ako ga je podnio predlagatelj akta,
  • ako ga je podnijelo Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i norrmativnu djelatnost i s njima se suglasio predlagatelj akta,
  • ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.

 

Članak 41.

 1.  Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio općinski načelnik, se glasuje odvojeno.
 2.  Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se odlučuje.

 

Članak 42.

 1.  O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
 2.  Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
 3.  Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

 

 

VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM POSTUPKU

Članak 43.

 1.  Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
 2.  Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 32. ovog Poslovnika.
 3.  Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.
 4.  Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
 5. Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te općinskom načelniku, ako on  nije predlagatelj.

 

Članak 44.

 1.  Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

 

Članak 45.

 1.  Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.
 2.  O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

 

 

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR

Članak 46.

 1.  Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna Općine Nuštar podnosi općinski načelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

 

Članak 47.

 1.  Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

 

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 48.

 1.  Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i pročelnicima upravnih tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
 2.  Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u  pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
 3.  Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.
 4.  Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
 5.  Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
 6.  Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnici dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

 

Članak 49.

 1. Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom načelniku, zamjeniku odnosno pročelnicima upravnih tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.
 2. Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
 3. Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.

 

Članak 50.

 1.  Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.

    

Članak 51.

 1.  Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.
 2.  Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

 

 

 

 

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 52.

 1.  Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Nuštar.

 

Članak 53.

 1.  Prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
 2.  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.   

 

Članak 54.

 1.  Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 dana od dana  primitka.

 

Članak 55.

 1. Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
 2. Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

 

Članak 56.

 1. Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem zaključka kojim se od općinski načelnika traži  izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

 

Članak 57.

 1.  Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
 2.  Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana od dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika.

 

 

XIII. RED NA SJEDNICI

l. Sazivanje sjednice

Članak 58.

 1.  Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.
 2.  Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno općinskog načelnika.
 3.  Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
 4.  Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 15 dana.
 5.  Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

 

 

Članak 59.

 1.  Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
 2.  Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima  najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
 3.  Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Općinskog vijeća može se održavati putem telefonske konferencije i video veze.
 4.  O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
 5.  Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika.

 

Članak 60.

 1.  Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
 2.  Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

 

Članak 61.

 1. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
 2. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.
 3. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
 4. Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
 5. O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
 6. Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
 7. Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
 8. Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

 

Članak 62.

 1. Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.
 2. Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

 

Članak 63.

 1. Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 32. ovog Poslovnika prije proteka roka od 5 mjeseca od dana odlučivanja Općinskog  vijeća o dnevnom redu.

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 64.

 1. Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti  prvi potpredsjednik.  

 

Članak 65.

 1. Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
 2. Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
 3. Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
 4. Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
 5. Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

Članak 66.

 1. Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
 2. Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.
 3. Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.
 4. Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.

 

Članak 67.

 1. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
 2. Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
 3. Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice.
 4. Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

 

Članak 68.

 1. Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
 2. Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.
 3. Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
 4. Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 67. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.

 

4. Tijek sjednice

Članak 69.

 1. Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.
 2. Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
 3. Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.
 4. Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.
 5. Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži polovina vijećnika.

 

5. Odlučivanje

Članak 70.

 1. Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.

 

Članak 71.

 1. Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
 2. Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:
  • Statut Općine Nuštar,
  • Poslovnik Općinskog vijeća,
  • proračun,
  • godišnji izvješće o izvršenju proračuna,
  • odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
  • odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju općinski načelnika i njegovog zamjenika,
  • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine Nuštar.

 

6. Glasovanje

Članak 72.

 1.  Glasovanje na sjednici je javno.
 2.  Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
 3.  Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
 4.  Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je ''za'' prijedlog, zatim, tko je ''protiv'' prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali ''za'' niti ''protiv'' prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.
 5.  Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se ''za'' ili ''protiv''.
 6.  Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.
 7.  Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.  

 

Članak 73.

 1. Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
 2. Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

 

 

Članak 74.

 1. Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
 2. Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
 3. Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se ''za'', ''protiv'' i ''uzdržan''.
 4. Glasačke listiće priprema službenik iz članka 72. stavka 7. ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

 

Članak 75.

 1. Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

 

Članak 76.

 1. U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
 2. Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

 

Članak 77.

 1. Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
 2. Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

 

Članak 78.

 1.  Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.
 2.  Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.
 3.  Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.
 4.  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

 

 

XIV. IZBORI I IMENOVANJA

Članak 79.

 1. Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom Općine Nuštar i ovim Poslovnikom.

 

Članak 80.

 1. Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
 2. Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik Općinskog vijeća.
 3. Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

 

Članak 81.

 1. Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
 2. Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.
 3. Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.
 4. Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
 5. Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.

 

Članak 82.

 1. Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.

 

Članak 83.

 1. Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
 2. Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

 

XIV. ZAPISNICI

Članak 84.

 1. O radu sjednice vodi se zapisnik.
 2. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
 3. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

 

Članak 85.

 1. Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
 2. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
 3. Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
 4. Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
 5. Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva upravno tijelo Općine Nuštar.

 

Članak 86.

 1. Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno tijelo Općine Nuštar.
 2. Upravno tijelo Općine Nuštar je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

 

 

XV. JAVNOST RADA

Članak 87.

 1. Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
 2. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
 3. Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

 

Članak 88.

 1. O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine Nuštar i drugo po odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 89.

 1. Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

Članak 90.

 1. Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.

 1. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- srijemske županije.   
 2. Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije br. 15/01. i 5/06.).

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 022-05/09-01/586

URBROJ: 2188/07

Nuštar, 14. srpnja 2009.

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE NUŠTAR

Ivan Pezić