Statut Općine Nuštar

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), 29. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik VSŽ “ 12/09 i 04/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Nuštar na 9. sjednici održanoj 20. travnja 2018. godine  donijelo je

 

 

S T A T U T

OPĆINE NUŠTAR

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

 1. Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Nuštar, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Nuštar, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Nuštar.

 

 

  Članak 2.

 1. Općina Nuštar je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 2. Općina obuhvaća naselja: Nuštar, Marinci i Cerić.
 3. Granice Općine Nuštar mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.
 4. Općina Nuštar obuhvaća područje omeđeno granicama katastarskih općina: Ostrovo, Tordinci, Pačetin, Bršadin, Bogdanovci, Petrovci, Stari Jankovci, Mirkovci i Vinkovci.

 

Članak 3.

 1. Općina Nuštar je pravna osoba.
 2. Sjedište Općine Nuštar je u Nuštru, Trg dr. Franje Tuđmana 1.
 3. Tijela i upravna tijela Općine Nuštar imaju pečate.
 4. Pečat ima oblik kruga promjera 38 mm. Način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

 

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE NUŠTAR

 

Članak 4.

 1. Općina Nuštar ima svoja obilježja.
 2. Obilježja Općine Nuštar su:
  • grb Općine Nuštar,
  • zastava Općine Nuštar.
 3. Obilježjima iz stavka 2. ovog članka predstavlja se Općina Nuštar i izražava pripadnost Općini Nuštar.
 4. Način uporabe i zaštitu obilježja Općine Nuštar utvrđuje se posebnim općim aktom  Općinskog vijeća i načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom .
 5. Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

 

 

 

Članak 5.

 1. Grb Općine Nuštar čini: Sveta Ana s djetetom Isusom sjedi na srebrnoj/ bijeloj klupi i drži srebrnu/ bijelu knjigu u krilu.

 

Članak 6.

 1. Zastava Općine Nuštar je  zastava omjera 1:2,  plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Nuštar  u sredini.       

 

Članak 7.

(1)  Dan Općine Nuštar je 05. listopad, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

 

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

 1. Općinsko vijeće Općine Nuštar građanima i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama može dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Nuštar ili pojedinih njezinih djelatnosti ili u znak počasti ili zahvalnosti.

 

Članak 9.

 1. Općinsko vijeće Općine Nuštar odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine Nuštar.
 2. Javna priznanja Općine Nuštar su:
  • počasni građanin,
  • nagrada za životno djelo,
  • godišnja nagrada pojedincima i skupinama,
  • povelja zahvalnosti.
 3. Općinsko vijeće Općine Nuštar posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

 

Članak 10.

 1. Općinsko vijeće općine Nuštar može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općina proglasiti počasnim građaninom.
 2. Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počašćeni pokaže nedostojnim počasti.

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 11.

 1. Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Nuštar uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
 2. Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
 3. Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 12.

 1. Sporazum  o suradnji Općine Nuštar i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Vukovarsko- srijemske županije.

 

 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

 1. Općina Nuštar je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Nuštar.

 

Članak 14.

 1. Općina Nuštar u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
  • uređenje naselja i stanovanje,
  • prostorno i urbanističko planiranje,
  • komunalno gospodarstvo,
  • brigu o djeci,
  • socijalnu skrb,
  • primarnu zdravstvenu zaštitu,
  • odgoj i osnovno obrazovanje,
  • odgoj i obrazovanje,
  • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
  • zaštitu potrošača,
  • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
  • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
  • promet na svom području ,
  • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
 1. Općina Nuštar obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
 2. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 15.

 1. Općina Nuštar može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
 2. Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 16.

 1. Općinsko vijeće Općine Nuštar, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općina, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  županiju Vukovarsko- srijemsku, u skladu sa njezinim Statutom.

 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

 1. Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, zbora građana i davanjem prijedloga, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 18.

 1. Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni ovog Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
 2. Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka, temeljem odredaba zakona i Statuta, može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20 % ukupnog broja birača u jedinici i većina vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar.
 3. Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

 

 

Članak 19.

 1. Referendum se može raspisati za opoziv općinskog načelnika i njegova zamjenika.
 2. Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.
 3. Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.
 4. Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

 

Članak 20.

 1. Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

 1. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

 

 1. Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka.

 

 1. Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Članak 21.

 1. Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 22.

 1. Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Nuštar, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 23.

 1. Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

 

Članak 24.

 1. Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 25.

 1. Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine Nuštar kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
 2. Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.
 3. Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.
 4. Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
 5. Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

 

Članak 26.

 1. Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.
 2. Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
 3. Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.

 

Članak 27.

 1. Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
 2. Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općina.
 3. Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 28.

 1. Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Nuštar kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
 2. Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Nuštar odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
 3. Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

 

VII. TIJELA  OPĆINE NUŠTAR

Članak 29.

 1. Tijela Općine Nuštar su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.

 

 

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 30.

 1. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
 2. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
 3. Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

Članak 31.

(1) Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine Nuštar,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Nuštar,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Nuštar,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine Nuštar čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),
 • odluku o promjeni granice Općine Nuštar,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,  
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 1. U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Nuštar. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
 2. Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
 3. Statut, poslovnik, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
 4. Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
 5.  Općinsko vijeće odlučuje o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela koje se može osnovati sa još dvije ili više jedinica lokalne samouprave, a u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

 

 

 

Članak 32.

 1. Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.
 2. Prvi potpredsjednik u pravilu se bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
 3. Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

(1) Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
 1. Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, zamjenjuje ga u slučaju ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.

 

Članak 34.

(1)  Općinsko vijeće čini 15 vijećnika.

 

 

Članak 35.

 1. Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela.
 2. Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
 3. Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
 4. Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.
 5. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
 6. Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

 

Članak 36.

(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Općine Nuštar, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

 

Članak 37.

 1. Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, može se kandidirati za vijećnika, a ukoliko bude izabrana, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti upravno tijelo jedinice nadležno za poslove predstavničkog tijela.
 2. Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.
 3. Ako vijećnik ne dostavi obavijest mandat mu miruje po sili zakona.
 4. Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
 5. Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 37a.

(1)Tijekom trajanja mandata vijećnik ima pravo podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga.

 

(2) Mirovanje mandata iz stavka 1. počinje teći danom dostave pisanog zahtjeva i ne može trajati kraće od 6. mjeseci. Na temelju prestanka mirovanja mandata vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika 8. dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.

 

 

Članak 38.

(1) Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,
 • tražiti i dobiti podatke, usmeno i pismeno, na sjednicama i izvan njih, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
 1. Član predstavničkog tijela ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela.
 2. Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
 3. Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 39.

 1. Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
 2. Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

 

1.1.  RADNA TIJELA

Članak 40.

(1) Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
 • Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
 • Mandatno povjerenstvo.

 

Članak 41.

(1) Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

 

Članak 42.

(1) Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 • predlaže Statut Općine Nuštar i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 43.

(1) Mandatno povjerenstvo:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Članak 44.

 1. Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
 2. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

2.  OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 45.

 1. Općinski načelnik zastupa Općinu Nuštar i nositelj je izvršne vlasti Općine.
 2. Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji je izabran zajedno s njim na neposrednim izborima ako obnaša dužnost općinskog načelnika po prestanku mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godina mandata.
 3. Zamjenik iz stavka 2. ovog članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.
 4. Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.
 5. U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
  • priprema prijedloge općih akata,
  • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
  • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
  • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Nuštar u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
  • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Nuštar i drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
  • upravlja prihodima i rashodima Općine,
  • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
  • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Nuštar
  • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
  • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
  • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
  • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
  • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
  • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
  • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
  • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
  • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
  • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
  • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
  • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
  • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
  • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno potpicane stanogradnje,
  • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
  • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
  • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
  • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu,
  • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
  • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
  • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
 6. Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 5. točke 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

 

Članak 46.

 1. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine Nuštar.

 

Članak 47.

 1. Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

 1. Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
 2. Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
 3. Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 48.

(1) Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako se uočeni nedostaci ne otklone dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

 

Članak 49.

(1) Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

             

Članak 50.

 1. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
 2. Zamjenik  općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

 

Članak 51.

 1. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
 2. Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi Općine Nuštar hoće li dužnost na koju su izabrani obavlati profesionalno.

 

Članak 52.

 1. Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

      1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi  propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

      2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

      3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

      4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

      5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojima se uređuje hrvatsko državljanstvo,

      6. ako ne podnese ostavku sukladno članku 90. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima,

      7. smrću.

(2) O prestanku mandata općinskog načelnika, Vladu Republike Hrvatske obavijestit će pročelnik nadležnog upravnog tijela u roku od 8 dana.

(3) O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

 

 

Članak 53.

 1. Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s njim mogu se opozvati u slučajevima i po postupku propisanom člankom 18. i 19. ovog Statuta.
 2. Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.

 

 

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

 1. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Nuštar, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu ustrojavaju se upravni odjeli Općine Nuštar.
 2. Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
 3. Upravni odjel se ustrojava kao Jedinstveni upravni odjel (U daljnjem tekstu: upravni odjel).
 4. Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

 

Članak 55.

 1. Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

 

Članak 56.

 1. Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.

 

Članak 57.

 1. Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Nuštar, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

 

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

 1. Općina Nuštar u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 59.

 1. Općina Nuštar osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
 2. U trgovačkim društvima u kojima Općina Nuštar ima udjele ili dionice općinski načelnik je član skupštine društva
 3. Obavljanje određenih djelatnosti Općina Nuštar može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

 

 

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

 1. Na području Općine Nuštar osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
 2. Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
 3. Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 61.

 1. Mjesni odbori na području Općine Nuštar su:
  • Mjesni odbor Nuštar,
  • Mjesni odbor Marinci,
  • Mjesni odbor Cerić.
 2. Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

 

Članak 62.

 1. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela te općinski načelnik.
 2. U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani prijedlog se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku.

 

Članak 63.

 1. Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
 2. Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
 3. Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 64.

 1. U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 65.

 1. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 66.

 1. Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, razmjernim izbornim sustavom, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
 2. Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
 3. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 67.

 1. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora  donosi Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
 2. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 68.

 1. Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova.
 2. Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da se do 700 stanovnika  bira 5 članova vijeća mjesnog odbora, a za preko 700 stanovnika 7 članova vijeća mjesnog odbora.
 3. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

 

 

Članak 69.

 1. Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
 2. Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 70.

 1. Vijeće mjesnog odbora donosi:
  • program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
  • plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
  • donosi pravila mjesnog odbora, 
  • poslovnik o  radu u skladu s ovim Statutom,
  • financijski plan i godišnji obračun,
  • saziva mjesne zborove građana,
  • odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine Nuštar,
  • surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
  • te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

 

Članak 71.

 1. Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 72.

 1. Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 73.

 1. Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 74.

 1. Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
 1. Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
 2. Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 75.

 1. Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine Nuštar.

 

Članak 76.

 1. Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i općinskog načelnik.
 2. O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

 

Članak 77.

 1. Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.
 2. U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

           

X. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE NUŠTAR

Članak 78.

 1. Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Nuštar, čine imovinu Općine Nuštar.

 

Članak 79.

 1. Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.
 2. Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Nuštar.

 

Članak 80.

 1. Općina Nuštar ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
 2. Prihodi Općine Nuštar su:
  • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukom Općinskog vijeća,
  • prihodi od stvari u vlasništvu  Općine Nuštar i imovinskih prava,
  • prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Nuštar odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
  • prihodi od naknada za koncesiju,
  • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Nuštar u skladu sa zakonom,
  • udio u zajedničkim porezu
  • sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
  • drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 81.

 1. Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Nuštar iskazuju se u proračunu Općine Nuštar.
 2. Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
 3. Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 82.

 1. Temeljni financijski akt općine Nuštar je proračun.
 2. Proračun donosi Općinsko vijeće Općine Nuštar u skladu s posebnim zakonom.
 3. Proračun Općine Nuštar i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
 4. Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 83.

 1. Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
 2. Ukoliko se proračun za slijedeću proračunsku godinu ne donese u propisanom roku Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i po postupku propisanim zakonom i svojim poslovnikom i to najduže za razdoblje prva tri mjeseca proračunske godine.
 3. Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

 

Članak 84.

 1. Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
 2. Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 85.

 1. Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Nuštar nadzire Općinsko vijeće.
 2. Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

 

XI. AKTI OPĆINE NUŠTAR

Članak 86.

 1. Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
 2. Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 87.

 1. Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 88.

 1. Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 89.

 1. Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadziru zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 90.

 1. Upravna tijela Općine Nuštar u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba upravne stvari.
 2. Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.
 3. Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
 4. U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 91.

 1. Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
 2. Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Nuštar osnivač.
 3. Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 92.

 1. Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i Izvršna tijela Općine Nuštar obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave svatko u svojem djelokrugu prema posebnim propisima.

 

Članak 93.

 1. Detaljnije odredbe o aktima Općine Nuštar i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 94.

 1. Opći akt se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom vjesniku Vukovarsko- srijemske županije.
 2. Opći akt stupa na snagu najranije osmi  dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.
 3. Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

 

XII. JAVNOST RADA

Članak 95.

 1. Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Nuštar je javan.
 2. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 96.

 1. Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
  • javnim održavanjem sjednica,
  • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
  • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Vukovarsko- srijemske županije i na web stranicama Općine Nuštar.
 2. Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:
 • održavanjem konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Vukovarsko- srijemske županije i na web stranicama Općine Nuštar.
 1. Javnost rada upravnih tijela Općine Nuštar osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

 

XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 97.

 1. Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 98.

 1. Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 99.

 1. Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
 2. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
 3. Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
 4. Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 100.

 1. Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije) i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

 

Članak 101.

 1. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.
 2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Nuštar objavljen u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- srijemske županije, broj: 04/18.

 

KLASA: 023-01/18-02/3

URBROJ: 2188/07-18-02/03

Nuštar, 20. travanj 2018. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE NUŠTAR

Dario Novak