Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar- Nuštar, Cerić i Marinci

Na temelju članka temelju članka 53. točka 9., te 84. do 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj: 144/12. dalje Zakon), članka 61.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),u vezi s člankom 66. Statuta Općine Nuštar, te člankom 37. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar, Klasa: 013-01/15-02/1, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od 03. ožujka 2015.g., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nuštar u sastavu: Ivana Lovrić Vidaček, Maja Mihaljević, Dino Domagoj Kalaica, Silvija Pavić, Gordana Benčević, Matea Škrabo, dana 26. travnja 2015. objavljuje i utvrđuje REZULTATE IZBORA za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar - Nuštar, Cerić i Marinci.

 

Rezultati izbora nalaze se u prilogu teksta.