REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI BANA JELAČIĆA U NUŠTRU, evidencijski broj NMV-01/15 - POJAŠNJENJE/IZMJENA dokumentacije za nadmetanje

Dana 07. svibnja 2015.g. od strane jednog gospodarskog subjekta zaprimljen je upit u vezi postupka javne nabave male vrijednosti-REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI BANA JELAČIĆA U NUŠTRU, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV-01/15, kako slijedi:
 
Pitanje:
„Poštovani, u nadmetanju za rekonstrukciju pješačke staze u Ulici bana Jelačića u Nuštru kao jedan od dokaza tehničke i stručne sposobnosti tražite citiramo: 4.2.3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za minimalno jednog (1) dipl.ing./ing. građevinarstva s priloženim životopisom iz kojeg je vidljivo da ima radno iskustvo od barem 5 godina na rekonstrukciji/izgradnji cesta (priložiti uvjerenje i životopis, izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta da će taj stručnjak biti angažiran na radovima koji su predmet javne nabave kao inženjer gradilišta, zadužen za provedbu obveza iz članka 54.Zakona o gradnji (NN153/13).
Zakon o gradnji,zakon o arhitektonski i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji te pravilnik o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja jasno propisao za koju vrstu građevine mora biti imenovan diplomirani inženjer/inženjer građevine,a za koju ne.
 
Smatramo diskriminirajućim i to što tražite da dipl.ing/ing.građevinarstva mora imati radno iskustvo od barem 5 godina na rekonstrukciji/izgradnji cesta,a nadmetanju je objavljeno za " rekonstrukciju pješačke staze " . S obzirom je je jedno od glavnih načela javne nabave zabrana diskriminacije i pogodovanje određenim ponuditeljima što vjerujemo da Vama nije bio cilj lijepo Vas molimo da izvršite izmjenu dokaza tehničke i stručne sposobnosti u skladu s postojećim zakonima i pravilnicima vezanim za djelatnost građenja.“
 
Odgovor/izmjena Dokumentacije za nadmetanje:
 
I. Uočenu grešku u točki 4.2. (Tehnička i stručna sposobnost) podtočki 4.2.3. Dokumentacije za nadmetanje naručitelj ispravlja na način da mijenja navedenu podtočku koja sada glasi:
 
4.2.3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za minimalno jednog voditelja radova te izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta da će taj stručnjak biti angažiran na radovima koji su predmet javne nabave kao voditelj radova, zadužen za provedbu obveza iz članka 54. Zakona o gradnji (NN 153/13).
II. Obzirom na navedene izmjene u Dokumentaciji za nadmetanje, a temeljem čl. 31. st.5. Zakona o javnoj nabavi, mijenja se i datum krajnjeg roka za dostave ponuda i datum javnog otvaranja ponuda iz
točke 8.4. Dokumentacije za nadmetanje na sljedeći način:
 
„Krajnji rok za dostavu ponuda je:
22. svibnja 2015. godine, do 12:00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u sjedištu Naručitelja, u vijećnici, na adresi Nuštar,
Trg dr. Franje Tuđmana 1, dana 22. svibnja 2015. godine u 12:00 sati.“

 

Vrijeme: 
Ponedjeljak, 11. Svibanj 2015 do Petak, 22. Svibanj 2015