Lovačko društvo ''Srndać'' Marinci

Udruga građana ''Lovačko Društvo – SRNDAĆ'' Marinci je, prema Zakonu o udrugama registrirana pod matičnim brojem 1516353, sa sjedištem u Marincima, ulica V. Nazora 17. Za financijsko – materijalno poslovanje koristi žiro – račun broj 2340009 – 1100219621 otvoren kod poslovnice Privredne banke Zagreb u Vinkovcima. Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave kao udruga koja učestvuje u zaštiti prirode, gospodari lovištem, brine se o uzgoju divljači i omogućuje članovima organizirano bavljenje lovom. U planu rada udruge jeste i stvaranje uvjeta za bavljenje lovnim turizmom u skoroj budućnosti.

Predsjednik Udruge je IVAN ODOR (telefon 098/726 131), tajnik je JOSIP PAP, lovnik je ANDRIJA PAP, blagajnik je ŽELJKO ĐIKIĆ koji ujedno obavlja i dužnost lovočuvara. Udruga trenutno broji 26 članova, od kojih je 25 punopravnih članova lovaca, dok je jedan član lovac pripravnik. Prema poznatim podacima iz 1985. godine, Udruga je imala sveukupno 51 člana, od kojih je bilo 41 punopravni član – lovac, dok je 10 članova bilo u statusu pripravnika – stažista.

Primjenom novog Zakona o lovu i stvaranjem državnih lovišta Udruga gospodari i ima pravo obavljanja registrirane djelatnosti na prostoru lovišta zvanog ''Grabik'' (br. lovišta 35), ukupne površine 1003 ha, od čega je lovna površina 964 ha (šume 92 ha, poljoprivredno zemljište 847 ha, vode 25 ha), a 39 ha predstavlja nelovnu površinu. Predratnim ustrojem lovno – gospodarske osnove Udruga je gospodarila sa ukupno 1326 ha sveukupnih površina, od čega 1256 ha bilo lovnih površina (oranice 960 ha, šume 202 ha, livade i pašnjaci 40 ha, neograđeni voćnjaci i vinogradi 31 ha, rijeke, ribnjaci i kanali 23 ha). Dakle, novim ustrojem lovno – gospodarske osnove u Republici Hrvatskoj Udruga je administrativnim putem izgubila u lovnom smislu, pravo gospodarenja na 323 ha površine.

Na području lovišta kao glavne vrste divljači uzgaja se i obitava srneća divljač, zec, fazan i trčka, dok također povremeno obitava divlja patka, te u vrijeme jesenje i proljetne seobe i prepelica. U prolazu u lovištu boravi i divlja svinja, dok je prema ranijim izvorima u prolazu u lovištu boravila i jelenska divljač.

Od zakonom zaštićene divljači u lovištu se nalazi više parova sivih i bijelih čaplji, veći broj parova jastrebova i kobaca, kao i sitne nelovne pernate divljači (vrane, svrake i dr.). Za vrijeme okupacije dijela istočne Slavonije, na kojemu se nalazi i naše lovište, svi do tada izgrađeni lovno – gospodarski objekti su bili uništeni, a prema lovno – gospodarskoj osnovi trenutno u lovištu ima 8 hranilišta za visoku divljač, 11 hranilišta za pernatu i sitnu divljač, kao i tri visoke čeke te dvije osmatračnice. (Korišteni podaci iz objavljenih knjiga ''Lovstvo vinkovačkog kraja'' iz 1986. godine i ''Kataloga lovišta Vukovarsko – srijemske županije'' iz 2003. godine).

Granice lovišta kojim gospodari Lovačko društvo ''Srndać'' Marinci sa istočne, sjeverne i zapadne strane, dakle granice prema lovištima kojima gospodare lovačke udruge u Bogdanovcima, Bršadinu, te Nuštru i Ceriću opasuju vodeni tokovi (''Bogdanovački savak'', rijeka Vuka ''Henrikovačka ribara''), dok granice prema lovištima kojima gospodare lovačke udruge u S. Jankovcima i Petrovcima predstavlja rub šume Otolinac i poljski put koji razdvaja oranice u KO Marinci i Ko Petrovci. Slobodno možemo reći da lovište kojim gospodari LD ''Srndać'' Marinci ima uređene granice, te također ima potpune korektne i uredne dobrosusjedske sa svim lovačkim udrugama s kojima naše lovište graniči.

Prema znanim podacima prvo lovačko društvo u Marincima je osnovano davne 1925. godine, kada je predsjednik društva bio Milovan Veljin, a tajnik i jedan od aktivnijih članova i inicijator osnivanja društva je bio Mato Kuruc.

Poslije Drugog svjetskog rata LD ''Srndać'' Marinci je zanovilo svoj rad 1946. godine. Kao istaknutije članove u periodu do Domovinskog rata, valjalo bi spomenuti Ivana i Alberta Gubicu, Miju i Pavu Papa st., Miju Novića, Slavka Bušnju i druge, koji su i obnašali dužnost predsjednika, tajnika ili lovnika.

Tijekom Domovinskog rata nekoliko članova Lovačkog društva je poginulo, te im i ovom prigodom odajemo dužno poštovanje. To su Pavao Pap st., Ivan i Adam Kudra, a kao pripadnici ZNG-a su ranjeni Danika Pap i Koloman Šugar, te Ivan Pap kao pripadnik MUP-a RH. Okupacijom mjesta Marinci Adam Plum je bio uhićen od strane pripadnika paravojnih srpskih postrojbi te zatočen nekoliko mjeseci u srbijanskim logorima.

Za napomenuti je i činjenica da je Udruga cijelo vrijeme funkcionirala u progonstvu, te je povratkom u Marince u potpunosti zanovila svoj rad. Do Domovinskog rata Udruga je raspolagala svojim prostorom (lovački dom u okviru zajedničkih prostorija mjesne zajednice) koji je tijekom okupacije u cijelosti opljačkan i devastiran.

Prema planu o radu Udruge aktivnosti članova odnose se prvenstveno na stvaranje uvjeta za izgradnju zasebnog prostora lovačkog doma, za koji je već djelomično osiguran građevinski materijal. Nakon četiri godine nastojanja, tijekom protekle godine Udruga je odlukom Vijeća Općine Nuštar na dugogodišnje raspolaganje dobila jednu parcelu na lokaciji ''Dola'', gdje se upravo planira izgradnja lovačkog doma s kojim bi se stvorili posebni uvjeti za bavljenje lovnim turizmom.

Pri Udruzi nije razvijena posebna sekcija aktivnosti (streljačka, kinološka i sl.), ali lovačka obitelj IVANA PAPA bavi se uzgojem čistokrvnih lovnih pasa terijera i ptičara sa odličnim karakteristikama. Isti, uzgojene pse po potrebi prodaju.

DOBRA KOB!