Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave (poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalna skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, ostali poslove sukladno posebnim zakonom) kao i poslovi državne uprave prenijetih na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Na području Općine Nuštar nije osnovano više upravnih tijela, već sve poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar. Jedinstveni upravni odjel obavlja računovodstvene, te pravne i kadrovske poslove za Općinu Nuštar.

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom. Jedinstveni upravni odjel Općine samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je načelniku i Općinskom vijeću za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Jedinstveni upravni odjel dužan je omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i pritužbi na svoj rad, kao i na nepravilan odnos službenika i namještenika kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Pravni i kadrovski poslovi:

Maja Matijašević, mag.iur.

tel. 032 388 921, fax. 032 388 924

nustar-opcina@vu.t-com.hr

 

Financijsko-računovodstveni poslovi:

Josip Ivanković, ekonomist

tel: 032 388 922

nustar-opcina@vu.t-com.hr

 

Komunalno gospodarstvo:

Željko Horvat, komunalni redar

mob:091 4343249

tel: 032 388 927

nustar-opcina@vu.t-com.hr

PRIJAVA o nepropisno odbačenom otpadu - ovdje